نگهدارنده لوله قوطی کلید پریز۴پیچ

کلاس A و B

نگهدارنده لوله قوطی کلید پریز۴پیچ

مکمل قوطی کلید وپریز بست ۴پیچ

تولید دردودرجه کیفیت A و B

امکان استفاده از لوله های فشار قوی وسخت (بدون ورود به داخل قوطی)

طراحی شده جهت سازه های کنافی