قوطی کلید وپریزبدون رابطه۴ پیچ جهت مکانیزه های یکپارچه

کلاس A (درجه یک)

قوطی کلید وپریزبدون رابطه۴ پیچ جهت مکانیزه های یکپارچه

تولید شده از مقاوم ترین مواد پلاستیک در دودرجه کیفی  AوB

دوحفره درکف قوطی جهت بستن ترمینال

ده ورودی جهت لوله های ۲۰-۲۵PVC

عمق بالای قوطی (۵۵میلی متر) جهت جلوگیری ازفشارو گرم شدن سیم ها و سهولت درنصب انواع مکانیزم

بدنه باضخامت۱.۵ میلی متر مقاوم دربرابر بیشترین فشار

چهارحفره درچهارضلع قوطی جهت بستن مکانیزم با پیچ خودکار

ضخامت ۳میلی متری کناره های  قوطی جهت  نصب چنگک مکانیزم

نصب به صورت روکار وتوکار وقابلیت نصب نگهدارنده لوله

بوشن یک پارچه برای ایجاد فضای بیشتر انتقال سیمها

ایجاد درپوش برای جلوگیری ازریزش مصالح ساختمانی

طراحی شده برای  نصب درسازه های کنافی

طراحی تیغه هایی به صورت افقی وعمودی روی بدنه بیرونی محصول جهت

مقاومت دربرابر بیشترین