قوطی کلیدوپریز2پیچ

کلاسB (درجه دو)

قوطی کلید و پریز2پیچ

بهینه شده نوع ۴ پیچ (وزن وقیمت)

تولید شده ازمقاوم ترین مواد پلاسکیت در دو درجه کیفی AوB

ده ورودی جهت لوله های ۲۰-۲۵PVC

عمق مناسب قوطی (۴۷میلی متر)

بدنه باضخامت (۱.۲ میلیمتر)

فاصله (۳۰ میلی متر) بین دوقوطی برای نصب انواع مکانیزم داخلی و خارجی

دورحفره درچهارضلع قوطی جهت بستن مکانیزم با پیچ خودکار

ضخامت ۳میلی متری کناره های  قوطی جهت  نصب چنگک مکانیزم

نصب به صورت وتوکار

بوشن یک پارچه برای ایجاد فضای بیشتر انتقال سیمها

ایجاد درپوش برای جلوگیری ازریزش مصالح ساختمانی

ایجاد تیغه درداخل وخارج بدنه اصلی جهت مقاومت دربرابر بیشترین فشار